"Ei voi olla yhtä totuutta luonnontieteilijällä, toista filosofilla ja
kolmatta teologilla."
Norberto R. Keppe

Mitä on analyyttinen trilogia?

Integraalinen psykoanalyysi eli analyyttinen trilogia on kansainvälinen psykoterapian ja sosiologian koulukunta.
Sen on perustanut brasilialainen psykoanalyytikko, filosofi
ja sosiologi Norberto R. Keppe (s. 1927).

Menetelmää käytetään psyykkisten ja psykosomaattisten ongelmien ja sairauksien käsittelyyn sekä kehittämään yhteistyökykyä, toiminnallisuutta ja yhteiskuntarakennetta. Pyrkimyksenä on tiedostaa elämänasenteita, ajatuksia ja tunteita.

Trilogia merkitsee
kolmen tekijän
muodostamaa kokonaisuutta:
tieteen, filosofian ja teologian,
joita ihmisessä vastaavat
toiminta, järki ja tunne.
Kolminaisuus: tiede-filosofia-teologia vrt. toiminta-ajatus-tunne

Kokonaisvaltainen ihmiskuva

Ihminen on tunteen, ajattelun ja toiminnan muodostama kokonaisuus. Keppen mukaan ihmisen perusolemus (essenssi) on toimintaa hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Ihminen ei kuitenkaan ole enää täydellinen olemassaolon (eksistenssi) tasolla. Ihmisellä on vapaa tahto valita: hän voi joko hyväksyä tai kieltää alkuperäisen olemuksensa. Ihminen estää ja rajoittaa todellista olemustaan psykopatologisilla asenteillaan: kateus, suvaitsemattomuus, ylimielisyys, itsekkyys jne. Ihminen ei tunne sisintään. Tietoisuus valaisee ihmisen sisintä ja auttaa häntä pääsemään yhteyteen sisimpänsä kanssa.

TRILOGINEN PSYKOPATOLOGIA

Perinteinen käsityksen mukaan ihmisellä on
laaja alitajunta. Se ohjaa hänen tietoista elämäänsä, joka on vain kuin jäävuoren huippu.
Keppen mukaan asia on juuri päinvastoin - ihmisellä on laaja tietoisuus. Hänen perustansa on tietoisuus.
Mutta hän kätkee tietoisuutensa patologisilla asenteillaan. Hän kieltäytyy näkemästä todellisuutta. Ihminen ajattelee helposti, että vasta kun hän näkee virheensä, sairautensa ja ongelmansa, ne alkavat olla olemassa. "Se mitä et tiedä, ei voi vahingoittaa sinua." Tämä käsitys aiheuttaa henkisiä häiriötiloja: ahdistusta, masennusta, neuroottista käyttäytymistä…

Toisin kuin perinteisissä psykoanalyyttisissä, psykologisissa ja psykiatrisissa suuntauksissa Keppe näkee psykologisten ja psykosomaattisten sairauksien perussyyn psykologisissa tekijöissä. Tekijöissä, jotka kumpuavat yksilön sisimmästä ja syntyvät hänen invertoituneesta (nurinkurisesta) tavastaan käyttää tahtoaan.

Yhdistäessään psykoanalyyttisen tieteen filosofian, metafysiikan ja teologian tutkimuksiinsa Keppe havaitsi, että neuroosit ja psykoosit samoin kuin orgaaniset ja sosiaaliset sairaudet seuraavat ihmisen alkuperäisen terveyden vääristymisestä tai tuhoutumisesta. "Malum privation boni" = pahuus aiheutuu hyvyyden puutumisesta. Sairaus on terveyden puuttumista.

Keppe havaitsi, että ihminen on rakenteeltaan alunperin (luonnostaan) terve. Kuitenkin ihmisessä on nyt synnynnäinen psykogeneettinen virhe, josta hänen myöhemmät sairautensa johtuvat.
Keppe on nimennyt tämän virheen inversioksi, jonka vuoksi ihminen alkaa tuhota hyvää ja tahtoa pahaa itselleen ja lähimmäisilleen. Hän hyökkää omaa elämäänsä vastaan — yleensä tiedostamattaan — ja synnyttää kärsimystä ja sairautta. Tällaisen inversion Keppe uskoo johtuvan "alkuperäisestä" kateudesta, joka on synnynnäistä ja universaalia ja kaiken muun patologisen käyttäytymisen perussyy.

Ihminen on triloginen olento, jonka perusta on rakkaus. Torjuessaan rakkauden ihminen ajattelee ja toimii sairaasti ja tuhoaa omaa terveyttään ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ihmisen alun perin terve perusta on vääristynyt hänen invertoituneen tahdon käyttönsä vuoksi. Analyyttisen trilogian keskeinen menetelmä on sisäistämisen tekniikka eli keppeläinen dialektiikka, jota selostetaan tarkemmin Norberto Keppen kirjassa Kirkastuminen ja Claudia Pachecon kirjassa Tiedostaminen parantaa.

PSYKOPATOLOGIAN SYITÄ

Kateus
Kateutta merkitsevä sana on portugalin kielellä inveja, englanniksi envy. Ne tulevat latinan sanasta invidere, joka merkitsee samaa kuin ei haluta nähdä.
Kateudessaan ihminen ei halua nähdä tai aistia mitään, mikä on hyvää, kaunista tai totuudellista. Hän ei halua iloa ja rikkautta. Hän ei halua nähdä mahdollisuuksia ja kehitystä. Hän ei halua hyväksyä rakkautta ja todellisuutta. Koska hän ei halua nähdä hyvää, hän reagoi yrittämällä estää ja tuhota sitä.
Kateus on elämänasenne, joka kohdistuu kaikkeen, mikä on olemassa, sekä ulkoiseen maailmaan että omaan itseen, omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin.
Ei se ole kateutta, että haluaa itselleen jotakin hyvää, minkä näkee toisella, ja ponnistelee saavuttaakseen sen. Kateus on estämistä ja tuhoamista.
Kateellinen ei halua itselleen kadehtimaansa asiaa. Hän haluaa vain, ettei toisellakaan olisi mitään hyvää tai menestystä.
Kateellinen ei pidä elämästä ja ihmisistä.
Kateellinen ei hyväksy sitä, mitä elämä tarjoaa.
Kateellinen saa mielihyvää tuhoavasta asenteestaan.

Teomania
Suuruudenhulluuden äärimmäinen muoto, jossa ihminen kuvittelee itsensä jumalan vertaiseksi. Teomania on kateellinen toive omata jumalallista valtaa - ei kuitenkaan käytettäväksi hyvään, vaan ihmisen omien suuruudenhullujen kuvitelmien toteuttamiseksi.

Inversio
Keppe löysi psykologisen inversion mekanismin v. 1977. Ihminen invertoi erityisesti elämään ja totuuteen liittyviä käsitteitä, koska hän haluaa nähdä ne itselleen vahingollisina. Yhteiskuntajärjestelmämme on invertoitunut. Sisäiset arvot ovat kääntyneet ylösalaisin: hyvä on kääntynyt pahaksi ja paha hyväksi. Ihminen havaitsee todellisuuden käänteisellä tavalla:

  • hyvä ei kestä kauan
  • paha on vahvempi kuin hyvä
  • totuus on vahingollista
  • rakkaus tuottaa kärsimystä
  • pehmeys on heikkoutta
  • rehellisyys on lapsellista
  • aggressiivisuus on tehokasta
  • auttaminen merkitsee menetystä
  • laiskuus on miellyttävää
  • juominen ja tupakoiminen on vapautta

Ihmisen toimintaa johtaa sisäinen inversio, nurinpäin kääntynyt tunnemaailma eikä järki. Siksi ihminen vastustaa tunteen tasolla hyvää ja nauttii siitä, mikä on epäterveellistä.
Taustalla on aina kateus.

Tietoisuuden torjunta
Keppe tarkoittaa tällä ihmisen asennetta kätkeä, tukahduttaa tai kieltää tietoisuutensa.

Sairaudet syntyvät ihmisen tahdon vuoksi
Vastoin yleistä uskomusta tahto ei ole myönteinen ominaisuus ihmisessä. Koska se on yleensä invertoitunut, se johtaa ihmisen valitsemaan sellaista, mikä on hänelle vahingollista, ja hylkäämään sen, mikä olisi hänelle hyväksi.

INTEGRAALISEN PSYKOANALYYSIN MENETELMÄ

Keppeläinen dialektiikka
Psykopatologia ei ole osa ihmisluontoa, vaan pikemminkin tulosta kamppailusta tätä perusluontoa vastaan - Siksi paras tapa käsitellä sitä on verrata psykopatologisia tekijöitä luonnollisiin, terveisiin tekijöihin, niin että terveys voi päästä voitolle. Esimerkiksi tietämättömyyttä ei ole olemassa itsestään vaan se on pikemminkin tiedon torjumista. Samoin laiskuus on itse asiassa toiminnan vastustamista, vastuuttomuus vastuun vastakohta ja niin edelleen.

Tiedostamisen tarkoitus

Patologian (kielteisten ajatusten, tunteiden ja asenteiden) tiedostaminen (tietoisuus) on avainasemassa ihmisen purkaessa esteitä olemuksensa kokonaisvaltaisen kehityksen tieltä. Ihminen voi olla terve vain, jos hän voi vapaasti ilmaista sisintä olemustaan, mikä on puhtaan toiminnan synonyymi.
Toisin sanoen ihminen saavuttaa onnen hyvän, kauniin ja totuudellisen toiminnan kautta. Tämä puolestaan kumpuaa hänen sisimmästään universaalien (täydellinen ja synnynnäinen käsitteistö, joka ilmenee ihmisen mielessä tietoisuuden ja intuition kautta) hyväksymisen tuloksena.

Tahdon oikea käyttö
Tahdon oikeaa käyttöä on hyvän, kauniin ja totuudellisen todellisuuden hyväksyminen.

Rakkaus
Rakkaus on ainoa todellinen tunne ja siihen sisältyy sen hyväksyminen, mikä on olemassa itsestään, siis sen, mikä on hyvää, kaunista ja totta.

Toiminta
Kaiken elämän perustana on hyvä, kaunis ja totuudellinen toiminta, siis puhdas toiminta.

Sisäistäminen
Sisäistäminen merkitsee ulkoisen todellisuuden käyttämistä peilinä, jotta paremmin ymmärtäisi sitä, mitä on ihmisen sisimmässä (ajatuksia, tunteita, tietoisuutta, intuitiota, emootioita jne.)

Tiedostaminen
Psykologinen prosessi, jonka avulla pääsee yhteyteen sekä sisäisen että ulkoisen todellisuuden kanssa.

TRILOGINEN SOSIOPATOLOGIA

Keppe on päätynyt käsitykseen, että suuri osa inhimillisestä kärsimyksestä johtuu sosioekonomisesta rakenteesta, joka on luotu palvelemaan niitä, jotka käyttävät (patologista) yhteiskunnallista ja taloudellista valtaa. Virheellisestä yhteiskuntajärjestelmästä sekä sen nurinkurisista laeista ja väärästä filosofiasta - mikä kaikki perustuu kateuteen ja inversioon - seuraavat ongelmat vaikuttavat epäilemättä osaltaan henkisiin ja elimellisiin sairauksiin.

Psykososiaalinen ongelma
Yhteiskuntajärjestelmä perustuu invertoituneisiin lakeihin ja filosofioihin, jotka aiheuttavat ihmiselle paljon vahinkoa.

Ongelman juuri
Ongelman juuri on niiden kateus ja inversio, jotka käyttävät taloudellista valtaa, sillä he ylläpitävät lakeja ja yhteiskunnan rakennetta.

Matematiikka ja taiteet
Matematiikka on otettu tieteen perustaksi, ja se on kääntänyt ihmisen pois todellisuudesta. Taiteita taas halveksitaan, vaikka juuri ne voisivat johtaa ihmisen takaisin todellisuuteen.

Ratkaisu
Yhteiskunnan inversiot on korjattava, jotta näihin ongelmiin voitaisiin löytää ratkaisu.

Analyyttisen trilogian menetelmä

Keppe on luonut oman metodologiansa, yksilö- ja ryhmäterapian, jotka hän yhdistää ainutlaatuiseen sosioterapiaan: trilogisiin yrityksiin ja asumiseen. Nämä sisältävät yleistä mielenkiintoa herättäviä ohjelmia, jotka pyrkivät tarjoamaan ratkaisun nykyajan ongelmiin.

Trilogiset yritykset
Yritysmuoto, jonka perustana on uudenlainen organisaatiomalli. Työntekijät hyötyvät työnsä hedelmistä.

Triloginen asuminen
Uusi ekonominen yhteisasumisen muoto, joka pyrkii tarjoamaan asukkaille runsaasti sosiaalisia, kulttuurisia ja esteettisiä kokemuksia.


"Rakkaus on samaa kuin totuus: tämä yksi ainoa asia säteilee kaikkeen muuhun. Rakkaus on elämän lähde ja myös sen päämäärä. Kaikki olemassaoleva tulee rakkaudesta, joka vetää koko ihmiskuntaa puoleensa jättiläismäisen magneetin tavoin."
Norberto R. Keppe kirjassaan Vapautus

Norberto R. Keppe, FT (s. 1927)

Tri. Keppe on tehnyt perustavanlaatuista työtä psykopatologian, sosiopatologian ja metafysiikan alueella. Hänen ansioluettelonsa on vaikuttava: Hän opiskeli psykoanalyytikoksi Wienissä prof. Viktor E. Franklin ohjauksessa ja työskenteli hänen kanssaan Polikliinisessa Sairaalassa sekä prof Hans Hoffin johdolla Wienin Yliopistosairaalan neuropsykiatrian klinikalla 1950-luvulla. Tuolloin hän osallistui myös Wienin syvyyspsykologisen seuran (Igor Caruso) sekää Wienin Psykoanalyyttisen Yhdistyksen (Anna Freud) toimintaan. Palattuaan Brasiliaan hän opetti São Paulon Katolisessa Yliopistossa ja Kaupunginyliopistossa sekä perusti São Paulon yliopistolliseen keskussairaalaan psykosomaattisen lääketieteen osaston ja avasi yksityisen psykoterapiaklinikka.

Työssään hän havaitsi pian perinteisen psykoanalyysin puutteet ja rajoitukset, joten hän katsoi tarpeelliseksi luoda uuden koulusuunnan. Vuonna 1970 perustettiin ISAT - International Society of Analytical Trilogy, jonka puheenjohtajana hän toimii edelleen.

Keppen ajatukset ovat lähellä eksistenttialismia. Hän on ottanut vaikutteita mm. Sokrateelta, kirkkoisä Augustinukselta, Sören Kierkegaardilta, Melanie Kleinilta ja Vilfred Bionilta sekä tietenkin Sigmund Freudilta. Keppen metafyysinen näkemys pohjautuu juutalais-kristilliseen traditioon.

Vuosina 1984-1997 Keppe työskenteli Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tuolloin hän kehitti muun muassa trilogista yritysmallia, jossa taloudellisen toiminnan eettisyys, oikeudenmukainen työn organisointi ja osallistujien psyykkinen hyvinvointi sekä kehitys ovat voiton maksimointia tärkeämpiä tavoitteita.

Tri Keppe on kirjoittanut yli 25 kirjaa, jotka käsittelevät mm. psykologisten ja orgaanisten sairauksien alkuperää, sosiopatologiaa ja vallan patologiaa, metafysiikkaa, estetiikkaa, taiteiden ja kulttuurin rappiota.

Nykyisin tri Keppe jatkaa työtään yksityisellä klinikallaan São Paulossa, Brasiliassa.


Cláudia Bernhardt Pacheco, FT

Psykoanalyytikko tri Cláudia Pacheco on Kansainvälisen Analyyttisen Trilogia Yhdistyksen (ISAT) varapuheenjohtaja. Psykosomaattisen lääketieteen ja naisten psykososiaalisten ongelmien tutkijana yli 25 vuoden ajan työskennellyt tri Pacheco on myös kansainvälisen naisverkoston (IWN) perustaja ja lukuisien ISAT:n tukemien kansainvälisten tapahtumien järjestäjä.

Hän on tuottanut, ohjannut ja toiminut juontajana useissa tieteellisissä radio- ja tv-ohjelmissa. Hän on luennoinut ja johtanut seminaareja Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa ja USA:ssa.

Hän on perustanut Journal of Integral Psychoanalysis -lehden ja kansainvälisen tieteellisen aikakauslehden Trilogyn. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita mm naisen psykopatologiasta, kansainvälisestä huumekaupasta ja tiedostamisen avulla parantamisesta.

Tri Pacheco on työskennellyt käytännön psykoanalyytikkona Brasiliassa, Yhdysvalloissa, Englannissa, Ranskassa ja Portugalissa keräten tutkimusaineistoa sadoista potilaista USA:ssa, Euroopassa Ja Etelä-Amerikassa. Tällä hetkellä hänellä on vastaanotto tri Keppen klinikalla São Paulossa.